JIM RACING COMPANY LIMITED JIM RACING COMPANY LIMITED

註冊號碼 VMW017648

公司名稱
JIM RACING COMPANY LIMITED
JIM RACING COMPANY LIMITED

區域
新界
N.T.

地區
沙田
SHA TIN

營業地址
火炭禾寮坑路2-16號安盛工業大廈地下B2舖
Shop B2, G/F, On Shing Industrial Building, No. 2-16, Wo Liu Hang Road, Fo Tan

電話號碼
25676088

工場類別:
第三類 承諾努力遵守《車輛維修工場實務指引》;及 最少有一名已獲有效註冊的維修技工;及最少有一個工作車位。

註冊到期日
2023-12-26

工場維修車種
私家車
Private Car

工場服務項目

星期日

星期一

星期二

星期三

星期四

星期五

星期六

公眾假期

勞工假期

Leave a Comment